Jste zde

základní informace

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí bylo ustanoveno rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví v září 2012. Je začleněno do organizační struktury Státního zdravotního ústavu a jeho činnost probíhá ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce a s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha. Smyslem tohoto organizačního uspořádání je propojení národní odborné autority v oblasti ochrany veřejného zdraví s klinickými pracovišti, která mají zavedený program prevence a kontroly infekcí odpovídající mezinárodním akreditačním standardům pro nemocnice. Pracovníci NRC současně zastupují Českou republiku v ECDC (ARHAI program a evropská síť surveillance HAI-Net – odkaz zde).